הפקדות מעסיקים תיקון 16: העלאת הפקדות מעסיקים לחיסכון פנסיוני של עובדים, החל מ-1 בינואר 2017

החל משכר ינואר 2017, שמשולם בפברואר 2017, יש לוודא כי שיעור ההפרשה למוצר פנסיוני – ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופת גמל – יעודכן בהתאם להנחיות הפקדות מעסיקים תיקון 16 שאושר בכנסת בחודש יוני 2016.

לתשומת לבכם לשינויים שאושרו ביולי 2016. להלן עיקרי הדברים עם דוגמאות להמחשה.
יחד עם זאת; אין בכך כדי להוות חוות דעת, ייעוץ משפטי או הנחיה לביצוע פעולות או הימנעות מביצוען.
על כל אחד לבדוק לגופו את הוראות הפקדות מעסיקים תיקון 16 ע”י חוות דעת משפטית; כיצד הוראה זו עונה להסכם ביניכם לבין עובדיכם בהתאם להסכמים קיבוציים, צווי הרחבה, הסכם אישי המיטיב עם הסכם זה וכיוצ”ב.
צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק 2016 – לצפייה ולהורדה (pdf)
מידע מפורט אודות הפקדות מעסיקים תיקון 16, יולי 2016, באתר הכנסת – לצפייה ולהורדה (pdf)

פנסיה חובה

צו ההרחבה לפנסיית חובה (1.1.2008) קבע כי קיימת זכאות לעובדים שכירים במשק לחסכון פנסיוני. הצו חייב את המעסיק להפריש עבוד עובדיו כספי פנסיה באופן מדורג ובספטמבר 2011 פורסם צו חדש אשר קבע את המדרגות הסופיות החל משנת 2014 בשיעור כדלקמן:

  • תגמולי עובד: 5.5%
  • תגמולי מעביד: 6%
  • פיצויים על חשבון מעביד: 6%
    סה״כ 17.5%

יש לזכור כי צו ההרחבה לא חל על העובדים שקיים ברשותם הסכם מיטיב מבחינת שיעורי ההפרשות.

פועל יוצא של הסכם קיבוצי

ההפקדות החדשות לאור ההסכם הקיבוצי, בנוגע להפקדות פנסיית חובה, הועלו מ-17.5% לשיעור חדש של 18.5% מתוך השכר הקובע כהגדרתו בהסכם החל על העובד, ולא פחות מהשכר המבוטח המתחייב על פי הסכם פנסיית חובה[1].

החל משכר ינואר 2017 ישתנו ההפרשות/ההפקדות:

  • תגמולי עובד 6%
  • תגמולי מעביד 6.5%
  • פיצויים על חשבון מעביד 6%
    סה״כ 18.5%

תיקון 16 ותחולתו לגבי ביטוחי מנהלים

לגבי ביטוח מנהלים קובע התיקון כי הפקדות המעסיק לתגמולים וכן לכיסוי מסוג אובדן כושר עבודה יהיו עד לתקרת הפקדה של מעסיק בגובה 7.5% בלבד, כאשר מינימום שיעור התגמולים מעסיק חייב להיות לפחות 5%.

דוגמאות להמחשה

1. מעסיק אשר אצלו מבוצעות לתוכנית פנסיונית ההפקדות הבאות: 8.33% לפיצויים ו-5% לתגמולים, 2.5% לאבדן כושר עבודה – סה״כ מעסיק 15.83% – 5% לתגמולים ע״ח עובד , סה״כ הפקדות: 20.83%.
עבר מעסיק זה תיקון 16 לא יוביל לשינוי בהפקדות המעסיק. הפקדות העובד בשתי פעימות, כך שלבסוף יפקיד העובד 6% לתגמולים ,וסה״כ ההפקדות מעביד + עובד יהיו – 21.83%.

2. במקום עבודה אחר בו הפקדות מעסיק הן 8.33% לפיצויים, 5% לתגמולים ו-1% לאובדן כושר עבודה – יתבצע השינוי כדלקמן:
בפעימה הראשונה המעסיק יגדיל את התגמולים ב-0.25% וכך יגיע להפקדה כוללת (יחד עם אובדן כושר עבודה) של 6.25%.
בפעימה השנייה יגדיל את ההפקדה ב-0.25% נוספים וסה”כ ההפקדה, כולל אובדן כושר עבודה, יגיע ל-6.5%.
הפקדות העובד יגדלו בשתי פעימות, כך שלבסוף יפקיד העובד 6% לתגמולים, וסה״כ ההפקדות (מעביד + עובד) יהיו 20.83% לפי הפירוט: 8.33% לפיצויים, 5.5% לתגמולים, 1% אובדן כושר עבודה – סה״כ מעסיק 14.83% ותגמולים ע”ח העובד 6%.

3. במקום עבודה בו הפקדות מעסיק הן 8.33% לפיצויים 5% לתגמולים, ו-0.8% לאובדן כושר עבודה – יתבצע השינוי כדלקמן:
בפעימה הראשונה המעסיק יגדיל את התגמולים ב-0.45% וכך יגיע להפקדה כוללת (יחד עם אובדן כושר עבודה) של 6.25%.
בפעימה השנייה יגדיל את ההפקדה ב-0.25% נוספים וסה״כ ההפקדה, כולל אובדן כושר עבודה, יגיע ל-6.5% .
הפקדות העובד יגדלו בשתי פעימות, כך שלבסוף יפקיד העובד 6% לתגמולים, וסה״כ ההפקדות (מעביד + עובד) יהיו 20.83% לפי הפירוט: 8.33% לפיצויים, 5.7% לתגמולים, 0.8% אובדן כושר עבודה – סה״כ מעסיק 14.83% ותגמולים ע”ח העובד 6%.

כפי שניתן לראות בנושא הפקדות מעסקים תיקון 16 מדובר על חלוקה של שברי אחוזים בהפרשות מעסיקים על מנת לעמוד בתנאים.

אנחנו לשירותכם בכל הקשור להפקדות לחיסכון פנסיוני עבור עובדיכם.