ביטוח קבלנים

כל הסיכונים בעבודות קבלניות - סל ביטוחים עיקריים הקשורים בפרויקט בנייה

סוג מוצר:

ביטוח קבלנים: במסגרת ההגדרה 'ביטוח כל הסיכונים בעבודות קבלניות' נכלל סל ביטוחים עיקריים הקשורים בפרויקט בניה. על פי רוב ביטוח קבלנים מורכב הסל משלשה ביטוחים: רכוש, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים.

אתר בנייה - ביטוח קבלנים

על פי רוב ביטוח קבלנים מורכב הסל משלשה ביטוחים:

ביטוח רכוש – נועד לכיסוי אובדן או נזק פיזיים תאונתיים ובלתי צפויים שאירעו לעבודות הפרויקט.
פרק זה מורחב לכלול, בין היתר, גם כיסוי למתקנים וציוד קל, פינוי הריסות במקרה של נזק, נזק לרכוש המהווה חלק מהפרויקט בעת העברתו לאתר, נזק לרכוש סמוך ו/או רכוש עליו עובדים ועוד הרחבות מיוחדות בהתאם לאופי הפרויקט.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – נועד לכסות תביעות שתוגשנה כנגד אחד מהמבוטחים בגין נזקי גוף או רכוש שאירעו לצד שלישי, באתר או בסביבתו, עקב עבודות הפרויקט.

ביטוח חבות מעבידים – נועד לכסות תביעות של עובדים כנגד מעבידם בגין נזקי גוף שאירעו תוך כדי ועקב העבודה בפרויקט.

בפרויקטים מניבים כמו מבנים להשכרה, מרכזי קניות, בתי מלון וכדומה, מקובל להרחיב את פוליסת ביטוח קבלנים ולכסות גם “אובדן הכנסות צפוי” הנובע מנזק שאירע לעבודות הפרויקט.

כיסוי לאובדן הכנסות צפוי

ביטוח שנועד לכסות יזמי פרויקטים מניבים (בתי מלון, מבנים להשכרה, מפעלי ייצור וכד’) בגין אובדן הכנסות צפוי מפרויקט, עקב נזק שאירע במהלך תקופת הבניה/הקמה.

במקרה והנזק גרם לעיכוב ו/או דחייה בסיום הפרויקט עלול היזם למצוא את עצמו חשוף לאובדן הכנסות. הפוליסה אינה מופעלת אוטומטית בכל מקרה בו אירע מקרה ביטוח, כמוגדר בפוליסת ביטוח קבלנים, מאחר והכיסוי על פי פוליסה זו, על פי רוב, מצומצם יותר.

לקבלת שירות או הצעת מחיר

03-5666260

מענה טלפוני: ימים א’-ה’, בשעות 09:00 – 17:30.
—–
צור קשר