כיסוי מושלם לרכוש בתנועה עם ביטוח סחורה בהעברה ועם ביטוח אחריות מוביל

שתי פוליסות קיימות בשוק הביטוח אשר באות לכסות נזקים  לסחורה בעת הובלתה ממקום למקום; האחת היא פוליסת ביטוח סחורה בהעברה, והשניה פוליסת ביטוח אחריות מוביל. לא מעט סוכנים וחתמים אינם מבדילים בין שתי הפוליסות, שמטרתן שונה והן אינן תחליף אחת לשנייה.

ביטוח סחורה בהעברה

זהו ביטוח רכוש המבטח נזק פיזי ישיר לרכוש אשר למבוטח זיקת ביטוח אליו בעת העברתו על ידי המבוטח. סכום הביטוח הוא שווי הרכוש המובל ב”ערך שפוי” והוא כפוף לתת ביטוח.
יש והביטוח נערך על בסיס נזק ראשון, ואז צריך לבטל את סעיף תת ביטוח שבפוליסה, אלא שגם במקרה זה השיפוי הוא על בסיס הערך הראלי של הרכוש בלבד.

הסיכונים המכוסים בכיסוי הבסיסי של הפוליסה הם: אש, ברק, התפוצצות והתנגשות או התהפכות של הרכב המוביל. אך הפוליסה ניתנת להרחבה לסיכונים נוספים כמו: פריצה ושוד, רעידת אדמה, נזקי טבע ועוד. הכל בכפוף לתנאים ולסייגים של הפוליסה.

ישנן פוליסות אשר מנוסחות כפוליסות כל הסיכונים, שהן מעט רחבות יותר, אך במהותן הן אינן שונות מכל ביטוח סחורה בהעברה רגיל.

ביטוח זה נועד, בעיקרו של דבר, לבטח רכוש של המבוטח אשר מובל ממקום למקום על ידי המבוטח או מישהו מטעמו. אולם, ביטוח זה בהיותו מכסה כל זיקה של המבוטח ברכוש, יכול לתת כסוי גם למצב בו מישהו מוביל רכוש של אחרים תמורת תשלום.
בהתייחס לאחרון, הביטוח יכסה נזק ללא כל קשר לשאלה אם הנזק אירע עקב רשלנותו של המבוטח או שכלל לא חלה אחריות על המבוטח. כל עוד הנזק ארע עקב הסיכונים המכוסים לא הוחרג, הנזק יהיה מכוסה.

זהו הביטוח במקובל יותר בשוק והוא המוכר לכולם.

ביטוח אחריות המוביל

ביטוח זה כשמו כן הוא, ביטוח אחריות אשר שייך למשפחת ביטוחי החבויות.ההפוליסה באה לכסות את המבוטח בגין סכומים אותם יהיה חייב לשלם על פי דין כתוצאה ממקרה ביטוח כגון אבדן או נזק שנגרם לרכוש אשר אינו בבעלותו של המבוטח או מי מטעמו בעת הובלתו, לרבות בעת פריקה וטעינה.
מכיוון שזו פוליסת חבות הרי שהיא מכסה כל ארוע שנופל תחת ההגדרות שלעיל ( בדומה לביטוח כל הסיכונים) ואיננו מוחרג ואשר נגרם ברשלנותו של המבוטח.
הביטוח הזה אינו מכסה נזק שמכוסה ע”י פוליסת סחורה בהעברה של המבוטחים, כלומר הוא מהווה השלמה לכיסוי זה. לעומת זאת, הוא איננו מכסה רכוש של המבוטחים או אחריות חוזית ככזאת, אשר כן מכוסים בפוליסת סחורה בהעברה.

פוליסה זו איננה, פוליסת מדף, ונחשבת ונחשבת ל”סיכון מיוחד”, שמטופלת בדרך כלל ע”י המחלקה לסיכונים מיוחדים של המבטח.

על פניו נראה שפוליסת אחריות המוביל היא רחבה ביותר מהפוליסה לביטוח סחורה בהעברה, אבל יש לה שתי מגבלות משמעותיות:

  1. הפוליסה אינה מכסה רכוש של המבוטחים, על כן היא מיועדת למעשה לחברות הובלה בלבד.
  2. הפוליסה מכסה אך ורק נזק שנגרם ברשלנותו של המבוטח, ואינה מכסה אחריות חוזית. כלומר התחייבות של המבוטח שהוא יכסה נזק שיגרם לרכוש בעת ההובלה, כשלעצמה אינה עילה לתביעה לפי הפוליסה.

המסקנה היא, שחברות הובלה צריכות להחזיק בשתי הפוליסות, כאשר הפוליסה לביטוח סחורה בהעברה נותנת כסוי לנזק הישיר שיגרם לרכוש בעת ההעברה עקב אחד הסיכונים המכוסים, וכך ניתן למוביל כסוי לאחריותו החוזית כלפי הלקוח שלו. הפוליסה לביטוח אחריות המוביל משלימה את הכיסוי שנותנת פוליסת ביטוח סחורה בהעברה, בכך שהיא מכסה כל סכום שהמוביל יהיה חייב לשלם לפי דין עקב נזק לרכוש אף מעבר לנזק הישיר, תחת מגבלות הכיסוי של ביטוח סחורה בהעברה.

למי שעוסק בהעברות של רכוש עסקו בלבד, הכיסוי המתאים לו הוא של סחורה בהעברה. הפוליסה של אחריות המוביל אינה רלוונטית עבורו, שכן היא אינה מכסה רכוש שבבעלות המבוטח.